Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

Diensten

Bodemonderzoeken

Grondverzet

Andere

Asbest in puin en bodem - Asbest

Hoewel er geen wettelijk vastgelegde normen voor asbest bestaan, hanteert de OVAM een aantal richtwaarden.

Gebruik als bodem:
Voor gebruik van uitgegraven bodem als bodem buiten de kadastrale werkzone is het in principe eenvoudig: hiervoor geldt een nultolerantie. M.a.w. er mogen geen vezels aanwezig zijn.

Voor gebruik als bodem binnen de kadastrale werkzone is het belangrijk om een project-specifieke oplossing te zoeken. Alleszins hanteert de OVAM een waarde van 100 mg/kg ds als bodemsaneringsnorm. Hier dient uiteraard rekening mee te worden gehouden (voor de berekening: zie bouwkundig bodemgebruik).

Bouwkundig bodemgebruik – secundaire grondstof:
Hiervoor is de norm voor gerecycleerde granulaten (Vlarea) van toepassing, nl. 100 mg/kg ds (hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest samen). Belangrijk daarbij is dat de concentratie voor niet-hechtgebonden asbest 10 maal meer doorweegt.

C (mg/kg) = 10 x C (niet-hecht) + C (hecht-gebonden)

Deze gewogen concentratie moet kleiner zijn dan 100 mg/kg ds. De concentraties kunnen worden gemeten volgens NEN 5707.