Advies op maat:

Deskundig, creatief en efficiënt

RIMECO MILIEU NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden.
 3. Aanbiedingen voor werkzaamheden zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
 4. Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door ons is aanvaard.
 5. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens door alle wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
 6. Wanneer de opdracht binnen de 36 uur na het ontvangen van de opdrachtbevestiging, wordt geannuleerd, zullen de reeds gemaakte dossierkosten aan 15 % van de afgesproken offerten rijs , aan de opdrachtgever worden aangerekend. Bij annulatie van de opdracht na het verstrijken van de eerste 36 uur, zal 50 % van de afgesproken offerteprijs aan de opdrachtgever worden doorgerekend.
 7. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden apart in rekening gebracht.
 8. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle door ons verzamelde meet- en onderzoeksgegevens evenals adviezen in tweevoud gerapporteerd.
 9. Als het uitvoeren van het project om welke reden dan ook (bijv. staking, beslaglegging, afwezigheid van de contactpersoon, ... ) wordt verhinderd, en de opdrachtgever laat na om RIMECO MILIEU hiervan tijdig op de hoogte te brengen, dan zullen de reeds gemaakte kosten buiten de overeengekomen offerteprijs om, gefactureerd worden.
 10. De kosten van bijkomende rapportering , het bewaren van monsters of verzenden hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever staat jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede voor het gebruik van toegangswegen naar het werkterrein.
 12. Alle gevolgen - boeten, schaden en dergelijke - ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de onder punt 11 bedoelde vergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en spoorwegen, zijn punt 9, 11 en 12 onverminderd van toepassing.
 14. Naast vergunningen verschaft de opdrachtgever vroegtijdig , vóór de aanvang van het veldwerk, de gegevens betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels en leidingen.
 15. RIMECO MILIEU kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan geplaatste straatpotten.
 16. De in onze schriftelijke bevestiging of anderzijds schriftelijk opgegeven opleveringstermijnen berusten steeds op een schatting. Overschrijving van de opleveringstermijnen anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door ons geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons toekomende bedragen tot te passen.
 17. Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts gehanteerd worden voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker.
 18. Schade aan derden toegebracht ten gevolge van overschrijdingen van opleveringstermijnen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 19. Mocht er een verschil van mening ontstaan over de door ons verzamelde gegevens , dan verbinden wij ons, op kosten van ongelijk, een nieuw onderzoek uit te voeren.
 20. Wij zijn niet aansprakelijk voor conclusies die andere verbinden aan door ons verstrekte gegevens.
 21. Ons advies en onderzoek houdt steeds een middelenverbintenis in (geen resultaatsverbintenis).
 22. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting en uiterlijk op 30 dagen na factuurdatum . Ieder factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12 % op jaarbasis met een minimum van 12,39 EUR. Tevens zal er bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, naast de verwijlintresten een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het factuurbedrag en dit met een minimum van 123,95 EUR per factuur.
 23. Alle inning- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 24. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
 25. Resultaten, informatie of rapporten worden niet aan derden overgemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 26. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ons geopende bankrekening.
 27. Afwijking van onderhavige verkoopsvoorwaarden is de schuldeiser slechts tegenstelbaar in geval van schriftelijke overeenkomst.
 28. Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbanken van Leuven.